Informācija par datu apstrādi

Šī privātuma paziņojuma nolūks ir sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī turpmāk apstrādājot klienta personas datus.

Privātuma politika ir izstrādāta, ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 1. Dokumentā izmantotā terminoloģija:
  1. Pārzinis – SIA “OnPlate”, reģistrācijas Nr. 40103824945, adrese: Alauksta iela 21-26, Rīga, LV-1009, Latvija, elektroniskā pasta adrese: liga@onplate.lv;
  2. Vietne – Pārziņa uzturēta interneta tīmekļa vietne https://https://onplate.eu
  3. Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
  4. Datu subjekts – dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs.
 2. Piemērojamie tiesību akti
  1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārī- gā datu aizsardzības regula).
  2. Fizisko personu datu apstrādes likums.
  3. Citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti gan fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.
 3. Vispārīgā informācija
  1. Personas datu aizsardzības speciālists – Pārziņa norīkotā personas datu apstrādes speciālista kontaktinformācija: liga@onplate.lv;
  2. Datu apstrādes veicēji – Personas datu apstrādi Pārziņa datu apstrādes (nolūku) sasniegšanai veic:
   1. Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām vai dienesta attiecībām ar Pārzini;
   2. ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem;
  3. Datu apstrādes vieta (reģions) un veids
   1. Pārzinis Personas datu apstrādi veic Eiropas Savienībā, un tipiskās situācijās nenodod tos ārpus Eiropas Savienības, kā arī Pārzinis neveic automatizētu Personas datu apstrādi
   2. Personu datus lēmuma pieņemšanas procesā vienmēr apstrādā cilvēks.
  4. Personas datu apstrādes mērķis
   1. SIA “OnPlate” ievāc un apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
    1. Veikt normatīvajos aktos deleģēto funkciju un noteikto uzdevumu izpildi;
    2. Veikt klientu apkalpošanu, problēmu risināšanu;
    3. Veikt norēķinu administrēšanu;
    4. Veikt mājaslapas uzturēšanu un darbības nodrošināšanu;
    5. Veikt biznesa plānošanu, uzskaiti un efektivitātes mērīšanu.
   2. Personas datu ieguve:
    1. Datu pārzinis var iegūt un apstrādāt šādus personas datus:
     1. Vārds, uzvārds
     2. Personas kods
     3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese)
     4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
    2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
     1. Piekrišana, kurai Datu subjekts sniedz piekrišanu veicot pasūtījumu un atzīmējot laukumu, ka Subjekts piekrīt datu apstrādes noteikumiem.
     2. Piekrišanu iespējams atcelt, nosūtot rakstisku vēlmi brīvā formātā uz e-pasta adresi liga@onplate.lv
    3. Personas datu glabāšanas periods
     1. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
      1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
      2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
      3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
      4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

 1. Personas datu nodošana:
  1. SIA “OnPlate” veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Subjekta datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tiek rūpīgi atlasīti personas datu apstrādātāji un, veicot datu nodošanu, izvērtēta tās nepieciešamība un nododamo datu apjoms. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
  2. Uz doto brīdi ir iespējama sadarbība ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
   1. Valsts pārvaldes institūcijas, valsts un pašvaldību iestādes;
   2. IT infrastruktūras, datu bāzes izstrādātājs / tehniskais uzturētājs;
   3. Citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu darbības nodrošināšanu.
 2. Personas datu drošība
  1. SIA “OnPlate” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “OnPlate” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus
 3. Datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādi
  1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt SIA “OnPlate” piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati ir mūsu rīcībā, kādiem nolūkiem mēs apstrādājam šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmantojam minētā laikposma noteikšanai.
  2. Datu subjektam ir tiesības veikt savu datu atjaunošanu/precizēšanu. Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kuri ir sniegti, piemēram, izmaiņas personas kodā, vārdā vai uzvārdā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
  3. Datu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem, Datu subjektam ir tiesības pieprasīt mūsu rīcībā esošu Jūsu personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Pēc pieprasījuma saņemšanas uz e-pasta adresi, atbilde tiks sniegta normatīvajos aktos sniegtajos termiņos ( ne vēlāk kā mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi).
  4. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku jūsu tiesībām un brīvībām, SIA ‘’OnPlate’’ par to paziņos, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota tīmekļa vietnē https://https://onplate.eu
 4. Sīkdatņu izmantošana
  1. “Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Subjekta datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no pārlūka, tādējādi vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Subjekts atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.
  2. Lielākā daļa pārlūkprogrammu jums ļauj skatīt, pārvaldīt, izdzēst un bloķēt sīkdatnes konkrētā tīmekļa vietnē. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē: https://www.aboutcookies.org/
  3. Sesijas sīkdatnes – šīs sīkdatnes saglabājas jūsu pārlūkprogrammā tikai attiecīgās pārlūkprogrammas sesijas laikā, t.i., līdz brīdim, kad būsiet izgājis no attiecīgās tīmekļa vietnes.
  4. Pastāvīgās sīkdatnes – šīs sīkdatnes saglabājas jūsu pārlūkprogrammā arī pēc sesijas (ja vien jūs tās neizdzēsīsiet).
  5. Izpildes sīkdatnes – šīs sīkdatnes vāc informāciju par to, kā jūs izmantojat attiecīgo tīmekļa vietni, piemēram, fiksējot apmeklētās tīmekā vietnes lapas, kļūdu paziņojumus; tās nevāc personas datus; turklāt savāktā informācija tiek apkopota, nodrošinot tās anonimitāti. Izpildes sīkdatnes izmanto, lai uzlabotu tīmekļa vietnes darbību.
  6. Tehniskās sīkdatnes – to mērķis ir nodrošināt tīmekļa vietnes darbību un funkcionalitāti, lai tīmekļa vietnes izvēlnes un funkcijas darbotos pareizi. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietnes darbība nav iespējama.
  7. Analītiskās sīkdatnes – SIA “OnPlate” izmanto Google Analytics rīku, lai statistikas vajadzībām iegūtu informāciju par tīmekļa vietnes unikālo apmeklējumu skaitu, katra tīmekļa vietnes apmeklētāja pavadīto laiku tīmekļa vietnē, noteiktu apskatītās tīmekļa vietnes sadaļas, u.tml. Vairāk informācijas par Google Analytics rīku un to izmantotajām sīkdatnēm skatīt zemāk.
  8. Google Analytics sīkdatnes Uzņēmuma SIA „OnPlate” tīmekļa vietnē www.onplate.eu ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas nolūks ir uzņēmuma tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana tās apmeklētāju vajadzībām. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par jūsu darbībām tīmekļa vietnē. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, tiek nosūtīta uz „Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta. Saskaņā ar “Google Inc.” pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Google minēto informāciju izmantos, lai uzņēmuma vajadzībām izvērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, un lai sagatavotu pārskatus par apmeklētāju aktivitātēm tīmekļa vietnē. Jūsu IP adrese Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā tiek saīsināta un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei Amerikas Savienoto Valstu teritorijā esošajos “Google” serveros. Uzņēmums sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešajai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par tīmekļa vietnes www.dzivovieglak.lv apmeklētājiem. Jūs varat atteikties izmantot “Google Analytics” sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
  9. Trešās puses sīkdatnes, kas tiek izmantotas OnPlate tīmekļa vietnē
   1. Google analytics (_utma)
    Izmantošanas nolūks: Sīkdatne reģistrē pirmo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) un pēdējo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) (“Google Analytics” sīkdatne)
    Apstrādes ilgums: 2 gadus no izveidošanas
   2. Google analytics (_utmb un _utmc)
    Izmantošanas nolūks: Sīkdatnes darbojas pāros, dodot iespēju aprēķināt apmeklējuma ilgumu (“Google Analytics” sīkdatne)
    Apstrādes ilgums: utmb reģistrē precīzu laiku, kad apmeklētājs sāk lietot tīmekļa vietni, bet _utmc – laiku, kad apmeklētājs pārstāj lietot tīmekļa vietni (“Google Analytics” sīkdatne) līdz sesijas beigām 30 minūtes, ja šajā laikā netiek reģistrēti jauni tīmekļa vietnes apmeklējumi
   3. Google analytics (_utmz)
    Izmantošanas nolūks: Sīkdatne norāda, no kurienes apmeklētājs ir ieradies tīmekļa vietnē (meklētājs, saite citā tīmekļa vietnē, ierakstot adresi pārlūkprogrammas adreses laukā u.tml.) (“Google Analytics” sīkdatne)
    Apstrādes ilgums: 6 mēnešus no izveidošanas
   4. Google analytics (_ga)
    Izmantošanas nolūks: Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus, piešķirot katram nejaušā kārtībā ģenerētu identifikatoru (“Google Universal Analytics” sīkdatne)
    Apstrādes ilgums: 2 gadus no izveidošanas
   5. Google analytics (_gid)
    Izmantošanas nolūks: Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus (“Google Universal Analytics” sīkdatne)
    Apstrādes ilgums: 24 stundas no izveidošanas
   6. Google Tag Manager (_dc_gtm_UA-#)
    Izmantošanas nolūks: Šī sīkdatne ir saistīta ar vietnēm, kurās tiek izmantots Google Tag Manager citu skriptu un kodu ielādei lapā. Šī sīkdatne neglabā nekādu informāciju par lietotāju.
    Apstrādes ilgums: Līdz sesijas beigām
 5. Citi noteikumi

SIA “OnPlate” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot onplate.eu mājaslapā.